انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی «استرالیا» (HIMAA)

این انجمن اکثر الگوهای خود را مشابه انجمنهای علمی مدارک پزشکی آمریکا و انگلستان به اجرا در آورده است.

این انجمن در سال 1942 با عنوان فدراسیون کتابداران و مدارک پزشکی استرالیا از مجموعه چندین انجمن علمی به وجود آمده در واقع «فدراسیون کتابداران مدارک پزشکی استرالیا» و انجمن های محلی ویکتوریا ذو نیوساوت ولز آن را تشکیل داده اند. این انجمن از بدو تأسیس «استاندارد» را جزء اهداف خود قرار داد.

نام انجمن در سال 1977 به انجمن مدارک پزشکی استرالیا تغییر یافت و نشریه ای تحت عنوان ژورنال مدارک پزشکی استرالیا و عناوین برگزیده اطلاعات بهداشتی منتشر می کند که حاوی «مقالات علمی» است. و در حال حاضر با تغییر نام این انجمن به انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی استرالیا نشریه نیز به همین نام منتشر می گردد.

باید اضافه نمود این انجمن شامل 5 شاخه است :

  • شاخه نیوسات
  • شاخه ویکتوریا
  • شاخه کوئین آیلند
  • شاخه استرالیای غربی
  • گروه تاسمانی

در اکثر ایالات استرالیا انجمن مدارک پزشکی دارای نمایندگی رسمی و مستقل می باشد.

برنامه «آموزشی»

در سال 1950 برنامه آموزشی این انجمن در بیمارستان Royal Free به صورت «تمام وقت» ایجاد شد و سپس در 3 بیمارستان به نامهای «بیمارستان کوچک سلطنتی ویکتوریا – نیوکاسل»، «بیمارستان سنت بارتلومیو» و «بیمارستان سلطنتی ادینبورگ» در سال 1963 تشکیل گردید.

بعدها اقدام به برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت در مراکز منطقه ای (Regional Branch) نمودند و علاوه بر آ« یک سری برنامه ها نیز برای دانشجویان خارجی از جمله «نیجریه»، «عمان» و … برگزار کردند. در سال 1970 فوق دیپلم این رشته ایجاد شد و پس از آن برنامه تغییر کرد و برنامة «سه ساله» در دانشگاههای کوئین ایسلند و استرالیای جنوبی که به کسب درجه ی Bachlor of Bussiness ختم می شد، مطرح گردید. در دانشگاههای نیوساوت ولز، ویکتوریا و استرالیای غربی نیز این برنامه های سه ساله وجود داشت که به کسب درجه Bachlor of Applied Science (لیسانس علوم کاربردی) منتهی می شد. این نام یک رتبه است که می تواند با مدیریت حرفه ای مدارک پزشکی (MRA ) یا درجه مدیریت اطلاعات بهداشتی (HIM) همراه باشد.

علاوه بر این دوره سه ساله، کسانی که از شرایطی از قبیل «نمره خوب» یا «کار عملی خوب» برخوردار باشند می توانند در دوره ای تحت عنوان «دوره عالی» در دانشگاه نیوساوت ولز شرکت کنند.

از برنامه های دیگر استرالیا این بود که از کشورهای دیگر مثل «مالزی»، «اندونزی» و … نیز، دانشجو پذیرفته و تربیت می کرد و برای این دانشجویان یک برنامه 41 هفته ای با عنوان Over Seas Students برگزار می کرد. تعداد کل فارغ التحصیلان، سالیانه 80-70 نفر است که عمدتاً از دانشگاه نیوساوت ولز هستند. سه مقطع کارشناسی ارشد نیز برای فارغ التحصیلان مدارک پزشکی وجود دارد که در کشورهای دیگر نیز دانشجو می پذیرد.

این انجمن نیز از ابتدای تأسیس عضو IFHRO   (فدراسیون بین المللی سازمانهای مدارک بهداشتی) بوده است.