انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی «انگلستان»

همانگونه که می دانیم، بیمارستان «سنت بار تلومیو» در لندن از اولین بیمارستانها در عرصه مدارک پزشکی است و در سال 1137  میلادی تشکیل شد. در همان سالهای اولیه بخشی را سازماندهی کردند که هرچند شبیه مدارک پزشکی نبود، ولی شهرت جهانی در زمینه مدارک پزشکی را دارا بود.

در زمان هنری هشتم قوانینی به وجود آمد که پیشرفت بیمارستها را مطرح می کرد و در آ« قانون، مواردی برای ثبت وقایع رخ داده در بیمارستان پیش بینی شده بود.

در قرن 17 یکی از قوانین مطروحه در انگلستان این بود که پرونده کاملی بر اساس قوانین موجود تهیه شود و وظیفه پزشک این بود که دستوراتش را کامل بنویسد.

پس از آن، کاپیتان جان گرانت، در سال 1661 نتیجه مشاهداتش را در ارتباط با مرگ و میر ثبت و اقدام به ثبت آمار حیاتی نمود.

در سیستم بهداشتی ملی (NHS ) که همان «خدمات بهداشت ملی» است، همه افراد بیمه می شوند.

زمانی که این قانون مطرح می شود «نگهداری مدارک پزشکی» نیز اجباری شده و قرار شد برای هر بیمار یک پرونده تشکیل داده شود. در سال 1953 یک هیئت اجرایی برای آن به وجود آمد و از پزشکان عمومی خواسته شد مدارک مربوط به بیماران و درمان را نگهداری کنند، البته به شکلی که «وزارت بهداشت» از آنها خواسته است و قید نموده که خواسته وزارت بهداشت با مشورت شورایی صورت می گیرد که نمایندگان پزشکان عمومی عضو آن هستند . همچنین به امر «محرمانه بودن» پرونده پزشکی اشاره و بر آن تأکید شده است که پرونده پزشکی و «خلاصه» آن محرمانه هستند و بایستی محافظت شوند.

پس از «جنگ جهانی دوم» کمیته ای تشکیل شد که هدف از آن «استاندارد کردن مدارک پزشکی » بود.

ریاست این کمیته را پرفسور توبریج برعهده داشت که نام این کمیته کمیته توبریج بود.

توبریج در سال 1965 گزارش خود را تهیه نمود. در این گزارش «لزوم استاندارد پرونده ها» مطرح شد. یکی از دلایل طرح این قضیه، این بود که چون پزشکان در بیمارستانهای مختلف کار می کنند اگر بخواهند در هر بیمارستان مدتی را صرف آشنا شدن با برگه ها نمایند، وقت زیادی تلف می شود. لذا 15 فرم را همراه با تصویر پیشنهاد  نمود که 11 مورد آن به تصویب رسید و چاپ شد و آماده فروش گردید. ولی بعدها مرتباً مورد تجدید نظر قرار گرفتند که 11 مورد را «وزارت بهداشت» پذیرفت و باقی را به موسسات بر اساس تخصصهای خود واگذار نمودند. سیستم خدمات ملی بهداشت باعث شد که در سال 1971 گروهی برای پیشبرد مدارک پزشکی تشکیل شود و اندازه کاغذها را A4 انتخاب کردند که معمولاً پزشکان عمومی (GPS ) این برگه ها را در پاکتهای مخصوص که به آنان تحویل می شد می گذاشتند.

یک کمیته مشورتی مرکزی نیز تشکیل شد که کار «کمیته توبریج» را ادامه دهد. این کمیته با وظیفه «خماهنگی و یکپارچگی استاندارد سازی» تشکیل و با کمیته دیگری که کمیته مشورتی در ارتباط با «به کارگیری کامپیوتر» در علوم پزشکی است، همکاری نمود.

به منظور انسجام بهتر فعالیتهای مدارک پزشکی و کارایی بهتر سیستم ملی خدمات بهداشتی انجمن مدارک پزشکی انگلستان در سال 1948 تأسیس شد و در حال حاضر با نام مدیریت اطلاعات و مدارک بهداشتی مشغول فعالیت است.