مجلس قانونگذاری انجمن

این مجلس شامل اعضایی است که می توان از «هیئت رئیسه انجمن» و نمایندگانی از ایالات متحده نام برد و هر ایالتی یک انجمن مربوط به خود دارد که هر کدام گردهمایی برای خود دارند و حتی برخی از آنان نشریه ای خاص خود دارند.

نمایندگان ایالات توسط «اعضای فعال» انتخاب می شوند. به ازای هر 100 عضو فعال یک نماینده انتخاب می شود البته انتخاب نماینده به «میزان فعالیت آن ایالت» نیز بستگی دارد و حتی ممکن است ایالتی نماینده نداشته باشد.

حوزه اختیارات مجلس قانونگذاری

مجلس قانونگذاری می تواند «استاندارد»های مربوط به حرفه را تایید کند که شامل «اخلاق حرفه ای» و «استاندارد تأیید» استاندارد رسمی شدن «استاندارد جهت ادامه کار و شایستگی افراد» و «استاندارد برای برنامه ART و RRA » است.

کار دیگر مجلس قانونگذاری این است که «کمیته انتخاب» را مشخص کند. از دیگر اختیارات آن «راهنمایی هیئت رئیسه» و در اصل «ارائه طریق به هیئت رئیسه» در مورد اهداف و کارهای آینده انجمن است. «تعیین حق عضویت»، «اجازه بازرسی»، «حق ثبت نام آموزش مداوم»، «اصلاح آیین نامه ها و دستورالعملها».

تعهدنامه انجمن

تعهدنامه «انجمن علمی مدارک پزشکی آمریکا» اولین بار توسط خانم «مایرز» نوشته شد و قسمتی از آن مربوط به «سوگند نامه بقراط« است.

هریک از اعضا می بایست آن را امضا کنند. آرم مربوطه روی تعهدنامه گذاشته می شود و مهر می شود. در ز یر این آرم «تاریخ تأسیس» آن که 1929 است به همراه رنگهای «سبز» «زرد» و «سفید» که رنگهای رسمی پذیرفته شده هستند وجود دارد.

زمانی که فرد تعهدنامه را امضا کرد و تأیید شد، می تواند از این آرم استفاده کند.